Equipment for Group Kitchens: Washing machine and bread slicer

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilgear 600 XP 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต