Models C 610 B, C 612 B, C 617 B, C 620 B, C 625 B, C 627 B (Discontinued)

แบริ่ง

Mobilgear 600 XP 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต