Series A Mid Range Drives

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil Glygoyle 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Glygoyle 220
Mobil Glygoyle 320
Mobil Glygoyle 460
Mobil Glygoyle 680