"Abas" Seiner Winch: Planetary Gear

เกียร์-เกียร์พลาเนตารี

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต