(Not manufactured) TB 007, 015, 020, 025, 035, 045, 070

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

Mobil Delvac Super 10W-30 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต