1MW wind turbine

ลม-เกียร์หลัก

Mobilgear SHC XMP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Mobilith SHC 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต