560B to 505(not manufactured), WA30, WA 120, 180, 200, 250, 270, 320, 400, 430,

เกียร์

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : 30/86.0°F
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 10/50.0°F

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต