All Models

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilgear 600 XP 320 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -30/-22.0°F - 180/356.0°F
Mobilgear 600 XP 320 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -10/14.0°F - 100/212.0°F

เกียร์-ทดรอบ

Mobilgear 600 XP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -25/-13.0°F - 175/347.0°F
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -40/-40.0°F - 180/356.0°F

อื่น ๆ

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobil Polyrex EM Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต