All Models

หลากหลาย

Mobilgrease XHP 222 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -25/-13.0°F - 175/347.0°F
Mobilith SHC 220 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -40/-40.0°F - 180/356.0°F

อื่น ๆ

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobil Polyrex EM Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต