Ball Finishing Machines (Out of Production)

แบริ่ง-แบริ่งกันรุน

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-ความเร็วรอบสูงspindle

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต