Ball-O-Matic

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
MOBIL VELOCITE OIL NO. 8 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

MOBIL VELOCITE OIL NO. 8 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต