BF 150 and 200 Crushing and Finishing Unit

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear 600 XP 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต