Boring, Milling, Drilling and Threading Machines--Horizontal and Vertical Model:

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อื่น ๆ

Mobilgrease XHP 222 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-เพลานำ

Mobilgrease XHP 222 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หลากหลาย

Mobil Vacuoline 1419 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Nuto H 32 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-รางเลื่อน

Mobil Vacuoline 1419 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-สปินเดิล

MOBIL VELOCITE OIL NO. 8 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์

Nuto H 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต