Brick and Tile Working Equipment: HYDRAULIC PRESSES Types: IP-2S; IP-3S; IP-4S;

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgear 600 XP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต