BSTA 180, 200, 25, 250, 300, 50, 500, 510, 80, 800, 125, 160, 1250, 1600, 2500

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบหมอกละออง

MOBIL VELOCITE OIL NO. 4 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต