Cable Making, Rubber & Plastic Machinery: Shaw Intermix

แบริ่ง

Mobilgrease XHP 222 Type of Cooling : ระบายความร้อนด้วยน้ำ

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต