Clarifier & Thickener Drive Units

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilith SHC 007 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Spartan EP 150 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -23/-9.4°F - 23/73.4°F
Spartan EP 220 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 10/50.0°F - 50/122.0°F

เกียร์

Spartan EP 150 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -34/-29.2°F - -12/10.4°F
Spartan EP 320 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -17/1.4°F - 5/41.0°F