CNC--BH4S, BH4R, BH5S,

เครื่องมือกล-โรตารี

Mobilgear 600 XP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear 600 XP 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เครื่องมือกล-เครื่องเปลี่ยนทูล

Mobilgear 600 XP 100 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-ความเร็วรอบสูงspindle

Mobilux EP 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต