Compressor (Single and Multistage) & Vacuum Pumps

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil DTE Oil Heavy Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus 427 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus 827 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

คอมเพรสเซอร์-กระบอกสูบ

Mobil Rarus 427 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus 827 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Rarus 829 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต