Dual Worm Compounder--Extruders

หลากหลาย

Mobilgrease XHP 221 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

การถ่ายเทความร้อน-น้ำมันถ่ายเทความร้อน

Mobiltherm 603 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต