Electric Lift Truck (Shinko) Model 4FB1-2. 5

เกียร์

Mobilube GX 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต