Electric Motor Bearings

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobilith SHC 100 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -40/-40.0°F - 180/356.0°F
Mobil Polyrex EM อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : -20/-4.0°F - 160/320.0°F

แบริ่ง-แบริ่งลูกกลิ้งทรงประบอก

Mobilith SHC 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต