Electric Reach Trucks

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 32 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/-17.92°C - 40/4.48°C
Nuto H 68 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 40/4.48°C
Univis HVI 13 Type of Cooling : ใช้อากาศระบายความร้อน