Electric Sit Down Trucks

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ไฮดรอลิค

Nuto H 68 Temperature Operating : 50/122.0°F
Univis HVI 13 Type of Cooling : ใช้อากาศระบายความร้อน