Environmental Systems

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobil Polyrex EM Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Polyrex EM 103 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil Rarus SHC 1024 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil SHC 824 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต