Excavator

ไฮดรอลิค

Mobil Delvac™ 1640 อุณหภูมิการทำงาน สูงกว่า : 90/32.48°C

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobil Delvac™ 1640 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์เปิด

Mobiltac 375 NC Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต