Excavators, mid to large (up to 80 tons)

เกียร์

Mobilube GX 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -20/-4.0°F - 40/104.0°F