Extruder Gearboxes

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

Mobilgear SHC XMP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobilgear XMP 150 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear XMP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear XMP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต