Extruders - Blowers

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilgear 600 XP 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งกันรุน

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต