Flender railway gear units BA 7302

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต