Flexitherm rolls

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-น้ำมัน

Mobil SHC PM 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

การถ่ายเทความร้อน-น้ำมันถ่ายเทความร้อน

Mobiltherm 603 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต