Fracturing Truck

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบส่งกำลัง

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH

จุดทาจาระบี

Mobilgrease XHP 222
Mobilux EP 3

เครื่องปั๊ม-Power End

Mobilith SHC 007