GD705A, 705R to GD37, GS360

เกียร์

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ต่ำกว่า : 30/86.0°F
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 10/50.0°F

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต