Gear oils mineral oil based

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil DTE 832 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE 846 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต