Gearbox

ลม-เกียร์แกนแนวตั้ง(Yaw)

Mobilgear OGL 007 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ลม-เกียร์หลัก

Mobilgear SHC XMP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต