General Recommendations

แบริ่ง-แบริ่งกาบ

Mobilux EP 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

จุดทาจาระบี

Mobilux EP 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง - เพลา

Mobilux EP 3 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -40/-40.0°F - 55/131.0°F