HES 32, 52, 54, and 62 CNC Lathes

เครื่องมือกล-สปินเดิล

MOBIL VELOCITE OIL NO. 3 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต