Highfield Lubricant Code

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต