Horizontal and Incline

อื่น ๆ

Mobilgear 600 XP 150 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 40/4.48°C - 100/38.08°C
Mobilgear 600 XP 68 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 0/-17.92°C - 40/4.48°C

ซีล

Mobilgrease XHP 222 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต