Horomills (High speed mills/crushers)

เกียร์

Mobilgear SHC XMP 320 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Glygoyle 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง

Mobilgear XMP 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgear XMP 460 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilith SHC 1000 Special Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 2 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง-แบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้า

Mobil Polyrex EM Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต