Hough (Discontinued) Road and Off-Highway

ซีล

Mobil Delvac™ 1640 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบน้ำมันหล่อลื่น-ระบบจาระบีแบบรวมศูนย์กลาง

Mobilgrease XHP 100 Mine Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilgrease XHP 321 Mine Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-ระบบส่งกำลัง

Mobil Multipurpose ATF Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบขับเคลื่อนยานยนต์-เฟืองเพลาท้าย

Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : -30/-34.72°C - 10/-12.32°C
Mobilube HD 80W-90 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 10/-12.32°C - 70/21.28°C
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่า : 70/21.28°C
Mobilube HD 85W-140 อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง : 10/-12.32°C - 70/21.28°C

ลูกกลิ้ง

Mobilube HD 85W-140 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต