HYDR-FLOW hydrodynamic couplings

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

MOBIL VELOCITE OIL NO. 10 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต