Hydro turbines

แบริ่ง-แบริ่งกาบ

Mobil DTE 746 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil DTE Oil Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Teresstic T 46 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Teresstic T 68 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต