Inclinable Presses

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobilgrease XHP 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-เกียร์เปิด

Mobiltac 325 NC Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

แบริ่ง

Mobilgrease XHP 221 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobilux EP 1 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต