Injection Stretch Blow Molding Machine

ไฮดรอลิค

Mobil DTE Oil Medium Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

รางเลื่อน

Mobil Vacuoline 1405 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต
Mobil Vacuoline 1409 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต