LGMS 5024 pulverizer

แบริ่ง

Mobil Glygoyle 1000 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 150/302.0°F - 170/338.0°F
Mobilgear 600 XP 460 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 15/59.0°F - 70/158.0°F

เกียร์-ทดรอบ

Mobilgear XMP 320 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 15/59.0°F - 70/158.0°F

แบริ่ง-แบริ่งลูกกลิ้งทรงประบอก

Mobil Glygoyle 460 อุณหภูมิการทำงาน ช่วง : 22/71.6°F - 120/248.0°F