Lubricant class 04 C

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันเครื่อง Mobil Delvac™ MX 15W40 | Mobil™ TH Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต