Lubricant class 04 B

ข้อกำหนดจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น

Mobil Delvac™ 1640 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต