Lubricating grease in acc. with DIN 51825, with Li complex soap

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilith SHC 220 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต