Lubricating grease G, with Li complex soap

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต-จาระบี

Mobilith SHC 007 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต