MACHINES HARVESTING FRUITS

เครื่องยนต์-เครื่องยนต์ดีเซล

Mobil Delvac™ MX 15W-40 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เกียร์-กล่องเกียร์

Mobilube HD 80W-90 Equipment Operation : สภาพการใช้งานตามมาตรฐานของผู้ผลิต